Administracinių teisės pažeidimų sudėties analizė

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 125 KB
16 puslapiai

ADMINISTRACINĖS TEISĖS RAŠTO DARBAS
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ SUDĖTIES ANALIZĖ


Turinys
Įvadas2
Administracinis teisės pažeidimas bei jo sudėtis4
Administracinio teisės pažeidimo objektas7
Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė9
Administracinio teisės pažeidimo subjektas13
Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė18
Išvados21
Literatūros sąrašas22

ĮVADAS
Mano rašto darbo tikslas – atlikti administracinių teisės pažeidimų sudėties analizę.
Šio darbo uždaviniai: apibrėžti administracinio teisės pažeidimo bei jo sudėties sąvoką; išanalizuoti svarbiausius administracinių teisės pažeidimų sudėties elementus.
Darbo objektas – administracinių teisės pažeidimų sudėtis.
Darbo struktūra: rašto darbas susideda iš penkių dalių. Pirmojoje dalyje apibrėžiama administracinio teisės pažeidimo bei jo sudėties sąvoka; antrojoje dalyje analizuojamas administracinio teisės pažeidimo objektas; trečiojoje dalyje – administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė; ketvirta dalis skirta administracinio teisės pažeidimo subjekto aiškinimui; penktoji dalis skirta administracinio teisės pažeidimo subjektyvinės pusės analizei.

Teisės pažeidimas – tai teisei priešinga, kalta asmenų ar organizacijų veika, kuria padaroma žala įstatymo saugomoms piliečių teisėms, teisėtiems interesams arba apskritai teisinei tvarkai.
Tai tradicinis teisės pažeidimo apibrėžimas, labiau atitinkantis pozityvistinę teisės sampratą, kuriai svarbu pabrėžti patį elgesio priešingumą abstrakčiai suprantamai teisei kaip elgesio taisyklei. Iš tokio apibrėžimo lieka neaiškus teisės pažeidimo mechanizmas ir jo santykis su paties individo teisių įgyvendinimu. Bet jeigu remsimės pilietine teisės samprata, tada teisės pažeidimą reikės apibrėžti kaip elgesio priešingumą ne apskritai teisės normai, o tik tokiai, kuri yra teisių ir pareigų vienovės pavidalo.
Teisės pažeidimas – tai asmens naudojimasis subjektinėmis teisėmis sąmoningai atsisakant vykdyti pareigas, kurių vykdymą įstatymas laiko būtina sąlyga legalizuoti asmens naudojimąsi subjektinėmis teisėmis visuomenėje.
Šis apibrėžimas svarbus tuo, kad čia pabrėžiama, jog asmuo gali pažeisti teisę tik tada, kai naudojasi subjektine teise ir kai tas naudojimasis įstatymo yra siejamas su būtinybe vykdyti tą teisę legalizuojančias pareigas.

Teisės pažeidimui būdingi tokie požymiai:
1. Teisės pažeidimo subjektas gali būti tik žmonės ar jų susivienijimai, nes teisės pažeidimas yra sąmoninga veika. Todėl pažeisti teisę gali tik veiksnus asmuo, kuris suvokia ar gali...