Administracinis procesas užsienio valstybėse

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

I. ĮVADAS

“Procesas” – tai kokios nors rūšies veiklos įgyvendinimas. Šio termino esmę sudaro skirtingos kilmės veiksmų, atliekamų siekiant užsibrėžto tikslo, visuma. Kalbant apie Lietuvos valstybinio valdymo procesą kaip apie tam tikrą vykdomosios valstybinės valdžios veiksmų, kuriais realizuojamos materialinės teisės normos , visumą, iš esmės reikia kalbėti ir apie tam tikrų procesinių teisės normų sistemą, t.y. administracinį procesą. Požiūris į administracinį procesą priklauso nuo bendrojo teisinio proceso supratimo. O jis nėra vienodas. Suprantant jį plačiąja prasme, bet kokia teisminė veikla gali būti atliekama tik procesine forma, kuri savo ruožtu reikalauja procesinių veiksmų fiksavimo atitinkamuose teisės aktuose, oficialiuose dokumentuose. Teisinis procesas siaurąja prasme suprantamas kaip išimtinai teisminis procesas. Todėl remiantis šia teisinio proceso sąvoka šiandieninis administracinis procesas negali būti laikomas teisiniu procesu tikrąja termino prasme, kol iš esmės egzistuoja tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos forma.
Vieni mokslininkai supranta administracinį procesą kaip administracinėmis procesinėmis normomis sureguliuotą vykdomųjų organų (pareigūnų) veiklą, nagrinėjant ir sprendžiant įvairias individualias administracines bylas, kylančias valstybinio valdymo sferoje ir įgyvendinant vykdomosios valdžios funkcijas bei uždavinius. Kitų autorių nuomone, administracinį procesą reikėtų suprasti plačiąja prasme. Čia iš esmės kalbama apie administracinę procedūrinę veiklą, kurią sudaro valstybinį valdymą reglamentuojančių teisės aktų parengimas, valdymo veiklos reglamentavimas, leidimų teisena, t.y administracinis procesas sukuriant įvairias administracines procedūras. Dar kiti mokslininkai teigia, kad administracinis procesas turi būti laikomas lygiagrečiu su civiliniu, baudžiamuoju, taip pat teisėdaros procesais. Tai yra administracinis procesas čia pripažįstamas teisiniu procesu ir turi visus jam būdingus požymius.
Pažymėtina, kad galima daryti prielaidą, kad pateiktose sąvokose įžvelgtinas administracinio proceso, kaip visų vykdomosios valdžios institucijų veiksmų, atliekamų įgyvendinant joms pavestus uždavinius ir funkcijas, supratimas.
Padarius prielaidą, kad administracinis procesas sietinas su valstybės valdymo veikla, reikia ieškoti santykio tarp administracinio proceso ir administracinės teisės. Tradiciškai teisės šakos, sudarytos iš procesinių teisės normų, yra skirtos įgyvendinti toms teisės šakoms, kurių pagrindą sudaro materialinės teisės normos. Ne išimtis ir...