Administraciniai teismai Lietuvos politinėje sistemoje

 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

POLITOLOGIJOS KATEDRA

Lietuvos Respublikos politinės sistemos
kursinis darbas

ADMINISTRACINIAI TEISMAI LIETUVOS POLITINĖJE SISTEMOJE

Darbą atliko:

Vadovas:

Klaipėda, 2005

TURINYS:

ĮVADAS3
1. Lietuvos administracinių teismų funkcijos ir struktūra 4
2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo funkcijos 7
3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikla teisinio švietimo srityje 8
IŠVADOS 9
Literatūra 10

ĮVADAS

LR teismų sistema viena iš ilgiausiai besiformavusių valdžios sistemų Lietuvoje. Vienas rimčiausių žingsnių šiandieninės teismų sistemos link buvo 1933 metų Teismų santvarkos įstatymas, nustatęs keturių grandžių teismų sistemą. Šią sistemą sudarė apylinkių, apygardų teismai, Apeliacinis teismas ir Vyriausiasis Tribunolas, kuriam buvo pavestas kasacinis bylų nagrinėjimas, įstatymų aiškinimas ir vieningo įstatymų taikymo užtikrinimas. Prie keturių grandžių sistemos su tam tikrais pakeitimais buvo grįžta jau po 1990 metų. Po nepriklausomybės atkūrimo apylinkių, apygardų teismai ir Apelaicinis teismas išliko, o Vyriausiąjį Tribunolą teismų sistemoje pakeitė Aukščiausias Teismas, kurio kompetenciją sudarė kasacinis bylų nagrinėjimas ir vienodos teisminės praktikos užtikrinimas. Įstatymų aiškinimo teisė buvo perduota LR Konstituciniam Teismui. Pirmasis dokumentas, kuriame buvo įtvirtinta ši keturių grandžių teismų sistema buvo1992 metų referendumu priimta LR Konstitucija (LRK). Tačiau iki sistemos reformos užbaigtumo trūko konkretaus Teismų įstatymo. Tam pradžią padarė 1993 metų Seimo patvirtinti Teismų reformos metmenys, o 1994 metų LR Teismų įstatymas (LRTĮ) įtvirtino net tris metus trukusią teismų sistemos reorganizaciją, kuri tebesitesia ir iki šiol. Ryškus šios sistemos reorganizacijos tęstinumo pavyzdys yra specializuotų teismų kūrimas, kuriam pradžią padarė 1999 m. sausio 14 d. įsteigti LR Administraciniai teismai.
Šio darbo tikslas apžvelgti ne visas teismų sistemas, o konkrečiai LR Administracinius teismus, jų svarbą Lietuvos politinėje sistemoje.

1. LR Administracinių teismų funkcijos ir struktūra

Administraciniai teismai – tai specializuoti teismai, Lietuvoje veikiantys nuo 1999 metų. Iki 2001 metų Lietuvoje funkcionavo trijų pakopų administracinių teismų sistema, kurią sudarė 5 apygardų administraciniai teismai, Aukštesnysis administracinis teismas ir Administracinių bylų skyrius Lietuvos apeliaciniame teisme. Nuo 2001 m. sausio 01 d. įsigaliojus Administracinių teismų įsteigimo...