Administracines teises sistema

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 95 KB
11 puslapiai

I. ĮŽANGA 2
II. DĖSTOMOJI DALIS 3
1. Teisės sistemos samprata3
2. Administracinės teisės sistemos samprata ir skirstymas6
3. Administracinės teisės sistemos elementai8
a) Administracinės teisės norma8
b) Administracinės teisės pošakiai ir institutai10
III. IŠVADOS 16
IV. LITERATŪROS SĄRAŠAS17

I.ĮŽANGA

Sistema – tai sandara, junginys, skirtingų reiškinių sąsaja, išskirianti juos iš aplinkos kaip vientisą santykinai savarankišką darinį. Ji apima savo komponentus (posistemes, dalis, elementus) ir tų komponentų tarpusavio ryšius bei santykius.
Teisės sistema – tai visuma tarpusavyje susijusių teisės normų (teisės institutų, pošakių, šakų), iš vidaus sujungtų tos pačios teisės sampratos, tų pačių strateginių teisinio reguliavimo tikslų ir metodų1.
Administracinės teisės sistema – tai šią teisę sudarančių normų didaktinis ir materialusis grupavimas, sisteminimas.
Administracinė teisė yra iš dalies kodifikuota teisės šaka. Įstatymų normos, nustatančios administracinę atsakomybę ir jos taikymą, sudėtos į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, muitinės veiklą reguliuojančios normos susistemintos Lietuvos Respublikos muitinės kodekse. Galioja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto, Lietuvos Respublikos kelių transporto, kai kurie kiti kodeksai2.
Šio rašto darbo pradžioje gal šiek tiek supažindinsiu kas yra sistema aplamai ir kokius komponentus ji apima.
Kiek plačiau panagrinėsiu bendrai teisės sistemą, jos sampratą, supažindinsiu kokios bendrai yra teisinės sistemos, aptarsiu kas joms būdinga. Apibrėšiu kas yra teisės institutas, teisės šaka, kas jiems būdinga ir t.t.
Nemažai dėmesio skirsiu administracinės teisės sistemai, jos sampratai panagrinėti. Paanalizuosiu kaip gali būti skirstoma administracinės teisės sistema, apibūdinsiu bendrąją ir ypatingąją administracinės teisės sistemos dalis, išskirsiu jom būdingas normas. Supažindinsiu kaip administracinė teisė dalijama didaktiniu ir materialiuoju požiūriu. Plačiau panagrinėsiu administracinės teisės sistemos elementus: administracinės teisės normą ir ją sudarančias dalis, administracinės teisės pošakius ir institutus, kokias sritis jie apima, kokius klausimus sprendžia ir t.t.

___________________________________________
1 Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius. 2000. p.275
2 Andruškevičius A. Administracinės teisės principai ir normų ribos. Vilnius. 2004. p.118
II. DĖSTOMOJI DALIS

1. TEISĖS SISTEMOS SAMPRATA

Sistema – tai sandara, junginys, skirtingų reiškinių sąsaja, išskirianti juos iš aplinkos kaip vientisą santykinai savarankišką...