Administracinės teisės šaltiniai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 133 KB
18 puslapiai

Įvadas


Administracinės teisės šaltiniai – administraciniai
teisiniai santykiai. Valstybinis valdymas,viešasis administravimas, jo
sritys, sistemos, subjektai. Biudžetinės įstaigos. Kontrolės
institucijos.Administracinis reglamentavimas, administracinės procedūros.
Administracinių bylų teisena. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai sprendžiami
įrodinėjimo, kurio metu surenkami, patikrinami ir įvertinami įrodymai
pagalba.Įrodymų sąvoka pateikta ATPK 256 str. Jame sakoma, kad įrodymai
administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys,
kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo nustatyta tvarka nustato,
ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo
padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai
teisingai išspręsti.
Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio
teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais,
liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn
atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto
paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo
protokolu, taip pat kitais dokumentais.
Nagrinėjant įrodymų sampratą administracinių teisės pažeidimų
bylose, visų pirma reikėtų pažymėti, kad įrodymai kartu apima tiek pačius
faktus, tiek tų faktų šaltinius. Įrodymų supratimas tik kaip pačių faktų ar
tik kaip šaltinių nėra pagrįstas. Taigi, įrodymai, tai faktiniai duomenys,
esantys įstatymo nurodytuose šaltiniuose.
Iš įrodymų sąvokos išplaukia dvi būtinos jos savybės – tai
įrodymų leistinumas ir liečiamumas. Įrodymų leistinumas rodo jų tinkamumą
naudoti įrodinėjimo procese, todėl, kad jie yra gauti teisėtais metodais iš
teisėtų šaltinių. Leistinumas kelia įrodymams tam tikrus reikalavimus. Visų
pirma, įrodymais gali būti tik tokie faktiniai duomenys, kurie yra
užfiksuoti viename iš ATPK 256 str.2d. nurodytų šaltinių (pvz.,
nukentėjusiojo paaiškinimas, eksperto išvada ir pan.). Be to turi būti
žinoma informacijos kilmė ir galimybė ją patikrinti. Būtina laikytis visų
procesinės formos reikalavimų, kurie garantuoja informacijos tikrumą ir
fiksavimo visapusiškumą (pvz., administracinių teisės pažeidimų protokolai
turi būti surašomi griežtai laikantis įstatymo nustatytų reikalavimų).
Priklausomai nuo įrodymo ir kaltinimo versijos santykio įrodymai
skirstomi į kaltinančius ir teisinančius. Kaltinantys įrodymai nustato
faktus, kurie patvirtina...