Administracinės teisės procesas dokumentas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

Administracinės teisės procesas

36. Teisės aktai reglamentuojantys
administracinius teisės pažeidimus.
ATPK, BK, konstitucija, viešojo administravimo įstatymas, administracinių ginčų įstatymas, administracinio bylų teisenos įstatymas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymas.
37. Administracinio atsakomybės sąvoka ir uždaviniai.
Tai savarankiška teisinės atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems admin. Teisės pažeidimą, skiriant jiems ir realizuojant įstatymo numatytas administracines nuobaudas, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinant teisėtumą ir teisėtvarką. Bruožai 1. atsakomybės atsiradimo pagrindas, 2. atsakomybės pobūdis,3. atsakomybės subjektai, 4. subjektai traukiantys kaltus asmenis atsakomybėn, 5. procesinė traukimo atsakomybėn tvarka.
Principai – 1) tik už elgesį o ne už mintis, 2) atsakomybė tik už priešinga teisei veiką ir tik esant kaltei, 3) atsakomybės teisėtumas, 4) atsakomybės teisingumas, 5) atsakomybės tikslingumas, 6) atsakomybės neišvengiamumas, 7) atsakomybės viešumas.
38. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka.
Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.
Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.
39. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis ir būtini elementai.
Administracinio teisės pažeidimo objektas, objektyvioji pusė,subjektas, subjektyvioji pusė.
Objektas – teisės normų saugomi ir reguliuojami visuomeniniai santykiai į kuriuos kėsinamasi teisės priešingu veiksmu arba neveikimu. Objektai gali būti – bendri – tai visuomeninio santykių visuma. Rūšiniai – tai atskirų vienarūšių visuomeninių santykių visuma. Tiesioginis – tai konkretus visuomeninis santykis į kurį kėsinasi teisės pažeidėjas Objektyvioji pusė – visuma teisės normų įvertintų požymių kurie apibendrina išorinį veiklos pasireiškimą.Požymiai objektyviosios pusės: Veika- gali būti aktyvus veiksmai kuriais pažeidžiamos nustatytos taisyklės, Veiksmai – tai kūno judėjimas samoningai nukreiptas į tam tikrą tikslą, taip pat gestai Subjektas – tai fizinis pakaltinamas sulaukęs numatyto amžiaus kuris padaro adm. Teisės pažeidimą ir gali būti patrauktas admin. Atsakomybėn. Subjektyvioji pusė – tai asmens...