Administracinės teisės normos struktūra

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

Turinys

Įvadas ……………………………………….2

Visuomeniniai santykiai ……………………………………….3

Visuomeninių santykių sudėtingumas ……………………………………….4

Administracinės teisės normos samprata ……………………………………….4

Vidinė administracinės normos struktūra ……………………………………….4

Hipotezė ……………………………………….6

Dispozicija – centrinis normos elementas ……………………………………….7

Sankcija ……………………………………….9

Diskusija dėl normos struktūros ………………………………………10

Loginė ir tekstinė normos struktūra ………………………………………11

Normų loginės ir tekstinės struktūrų santykis………………………………………12

Normų skirstymas ………………………………………13

Išvados ………………………………………15

Literatūra ………………………………………16

Įvadas

Pačia plačiausia prasme valdymas reiškia kam nors vadovavimą. Ši sąvoka dabar plačiai vartojama įvairiose visuomenės ir gamtos mokslų šakose – filosofijoje, ekonomikoje, teisėje, sociologijoje, kibernetikoje ir kitose. Su teisės reiškiniais daugiausia susijęs socialinis valdymas, atsiradęs susiformavus žmonių visuomenei ir tapęs būtina socialine funkcija.
Kaip viena iš socialinio valdymo rūšių – viešasis valdymas, t.y. tam tikrų valdymo institucijų veikla, kuriai būdingi šie bruožai:
1. Viešąjį valdymą įgyvendina ne visos, o tik Konstitucijoje numatytos valstybinio valdymo institucijos ( specialūs subjektai) – Vyriausybė, ministerijos ir kt.
2. Svarbiausia viešojo valdymo institucijų paskirtis – realizuoti įstatymus ir kitus valstybinės valdžios institucijų priimamus teisės aktus bei organizuoti jų vykdymą.
3. Viešojo valdymo institucijos karu atlieka ir tvarkomąsias funkcijas, duoda pavaldiems subjektams privalomus vykdyti nurodymus bei patvarkymus, telkia jų pastangas valdymo uždaviniams spręsti, kontroliuoja ir koordinuoja jų darbą, taiko skatinimo ir prievartos priemones ir t.t.
4. Viešasis valdymas – tai poįstatyminė veikla. Priimdami poįstatyminius valdymo aktus, viešojo valdymo subjektai nustato valdymo kryptis ir apimtį, jų įgyvendinimo formas ir metodus, siekia, kad priimami valdymo aktai atitiktų įstatymus ir neprieštarautų jiems.
Taigi viešasis valdymas, kaip viena pagrindinių valstybės veiklos rūšių, - tai vykdomoji veikla, apimanti visas...