Administracinės teisės normos rūšys

 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

TURINYS


I. Įvadas 1
II. Dėstomoji dalis: 5
1) Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra 5
2) Administracinės teisės normos rūšys 7
III. Išvados 19
3) Administracinės teisės normų rūšys (schema) 20

I. ĮVADAS

Administracinės teisės mokslas yra gana platus. Administracinės teisė tai teisės šaka kuri reglamentuoja visuomeninius santykius atsirandančius vykdomosios valdžios realizavimo procese (valdymo sferoje).
Tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių mokslininkai savo darbuose daug rašo apie teisinį reguliavimą,taip pat apie teisinius santykius, kurie atsiranda ir funkcionuoja teisės normų pagrindu. Individai visuomenėje yra saistomi įvairiausiais tarpusavio santykiais – ekonominiais, moraliniais, politiniais, teisiniais ir kitokiais.Visi jie yra susiklostę tarp žmonių ir atsiranda dėl to, kad žmonės gali apsaugoti ir įgyvendinti savo teises (interesus) tik veikdami kartu – keisdamiesi vienas kitam reikalingomis paslaugomis.
Taigi teisiniai santykiai – tai teisės normomis sureguliuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje susaistyti privalomos abipusių teisų ir pareigų pusiausvyros, kurią gina valstybė.
Reikėtų aptarti ir teisinį reguliavimą, nes administracinis teisinis reguliavimas - yra socialinio reguliavimo rūšis ar forma, kai teisinis poveikis žmonių elgesiui yra daromas administracinės teisės normomis.
Taigi teisinis reguliavimas taip pat susijęs su teisės normomis. Reguliuoti žmonių elgesį – tai jį modeliuoti subjektinėmis teisėmis ir pareigomis. Administracinio teisinio reguliavimo elementais laikomi: administracinės teisės norma; administraciniai teisiniai santykiai; administracinių teisnių normų aiškinimo aktai; administracinių teisės normų taikymo aktai.
Teisinėje literatūroje egzistuoja daugybe skirtingų variantų nustatant ir klasifikuojant administracinės teisės normas. Daugiausia medžiagos savo kursinio darbo tema radau rusų autorių literatūroje ir vadovėliuose. Ši tema yra gana plati ir mano klasifikacija nėra baigtinė kiekviena iš nurodytų teisinių normų grupių gali dar turėti įvairių kryptingumų todėl mano pateikta klasifikacija galima tęsti remiantis dar smulkesnis kriterijais, bet aš manau kad tai būtų netikslinga. Taipogi nagrinėjant šią temą neapsieita ir be teisės normų sampratos, administracinės teises normų sąvokos ir jų ypatumų. Trumpai apžvelgiau administracinės teisės normų struktūrą. Išnagrinėjau rūšis plačiau aprašiau jas ir su jomis susijusias sąvokas.
Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Pagal pasirinktą kursinio darbo temą, šiame darbe išnagrinėsiu administracinės teisės normos rūšis (žinoma,...