Administracinė teisė valstybės valdymas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 141 KB
18 puslapiai

ADMINISTRACINĖ TEISĖ
VALSTYBĖS VALDYMAS
Turinys
1. Bendroji valdymo samprata 1
2. Socialinio valdymo paskirtis ir rūšys 1
3. Valstybinio valdymo sąvoka, turinys, bruožai, uždavinys 2
4. Valstybinio valdymo funkcijos, procesas 3
5. Valstybinio valdymo formos 3
6. Valstybinio valdymo metodai 4
7. Valstybinio valdymo organai. 5
7.1. Valstybinio valdymo organų samprata ir požymiai. 5
7.2. Valstybinio valdymo organų teisinė padėtis nurodoma įvairiuose norminiuose aktuose : LR Konstitucijoje, įstatymuose ir ypač poįstatyminiuose aktuose (LR Vyriausybės nutarimuose, valdymo organų nuostatuose, instrukcijose ir t.t.). 6
7.3. Organizacinė valdymo organų struktūra. 6
7.4. Valstybinio valdymo organų rūšys. 6
7.5. Valstybinio valdymo organų sistema - tai visuma valdymo organų su jų tarpusavio ryšiais ir santykiais. 7
8. Valstybinio valdymo aktai 10
8.1. Sąvoka. 10
8.2. Valdymo aktų rūšys. 11
8.3. Reikalavimai, keliami valdymo aktams, skirstomi į bendrus ir specialius. 11
Literatūra ir norminiai aktai 12
1. Bendroji valdymo samprata
Valdymo sąvoka yra plačiai vartojamo įvairiose gyvenimo srityse: filosofijoje, ekonomikoje, teisėje, sociologijoje, mechanikoje, kibernetikoje ir kt. Mūsų dienomis vis labiau įsitvirtina tarptautinis valdymo terminas - administravimas. Valdymo procesai vyksta tiktai tam tikru būdu organizuotoje aplinkoje, kuri vadinama sistema. Sistema - tai organizuota aibė tarpusavyje susijusių ir tam tikras funkcijas vykdančių struktūrinių elementų. Kiekvienai sistemai yra būdinga jos sudėtinių dalių vienybė ir organizavimas. O tai ir užtikrina valdymas, tikslingai kryptingas poveikis sistemos struktūriniams elementams. Valdymo subjektas (valdantysis), darydamas poveikį valdymo objektui (valdomajam), atlieka valdymo funkcijas, užtikrindamas sistemos vidinę organizaciją ir jos tikslų bei uždavinių realizavimą.
Tokiu būdu valdymas - tai sistemoje subjekto komandomis objektui daromas tikslingai kryptingas poveikis siekiant išlaikyti ją tam tikroje organizacijos būsenoje bei realizuoti kitus sistemos tikslus ir uždavinius.
Valdomų sistemų klasės ir atitinkamos valdymo rūšys veikia įvairiose visuomenės ir gamtos mokslų šakose, pvz., mechaninės, biologinės, socialinės. Teisės reiškinius daugiausia nagrinėja socialinis valdymas.
2. Socialinio valdymo paskirtis ir rūšys
Socialinis valdymas atsirado susiformavus žmonių visuomenei, o jai vystantis, keičiantis visuomeninėms-ekonominėms formacijoms, keitėsi ir jo turinys, formos bei metodai. Valdymo, kaip socialinės funkcijos, būtinumą lemia bendra žmonių veikla, bendradarbiavimas bei jų bendro gyvenimo poreikiai. Valdymas neįmanomas...