Administracinė teisė kaip teisės šaka ir valstybinio valdymo mokslas

 5
Microsoft Word 163 KB
21 puslapiai

,ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA IR VALSTYBINIO VALDYMO MOKSLAS

Turinys

1. Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas, įvadinės administracinės teisės sąvokos ir jų komentarai
2. Administracinės teisės sąvoka.Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas
3. Administracinės teisės funkcijų santykis su žmogaus teisėmis ir laisvėmis
4. Administracinės teisės santykis su gretimomis teisės šakomis
5. Administracinės teisės šaltiniai
6. Administracinės teisės sistema
7. Administracinės teisės sisteminimas
8. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos

1. TEISINIŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMO SUPRATIMAS, ĮVADINĖS ADMINISTRACINĖS TEISĖS SĄVOKOS IR JŲ KOMENTARAI

Teisinių sąvokų apibrėžimo supratimas
Tiek teoriniu (kuriant naujas teisės normas), tiek praktiniu (taikant teisės normas) požiūriu dažnai kyla būtinybė suprasti teisinę sąvoką, atskirti vieną sąvoką nuo jai gretimos. Teisinės sąvokos suvokimas turi filosofinę, loginę, lingvistinę, teisinę ir kitokią reikšmę. Tai reiškia, kad teisinės sąvokos apibrėžimo veiksmai turi remtis šių mokslų nuostatomis.
 Filosofiniu požiūriu, teisinė sąvoka yra svarbi kaip socialinio pažinimo objektas, turintis tam tikrus tikrovės požymius (atspindimus mąstymo formose).
 Loginiu požiūriu, teisinė sąvoka svarbi tuo, kad jos apimtis ir turinys atskleidžiami loginiais veiksmais, panaudojant tam tikras apibrėžimų rūšis.
 Lingvistiniu požiūriu, teisinė sąvoka svarbi tuo, kad ji turi ir gali būti nagrinėjama žodžio, kategorijos, termino kilmės ir reikšmės pagrindu (jos fiksuojamos vienomis ar kitomis kalbinėmis formomis).
 Teisiniu požiūriu, teisinė sąvoka svarbi tuo, kad ji remiasi teisiniu mąstymu, atspindi tokius pažinimo objekto (nusakomo sąvoka) požymius, kurie yra teisiškai reikšmingi.
Taigi teisinių sąvokų kūrimas (o taip pat jų realizavimas, taikant teisės normas) reiškia, kad teisinis mąstymas turi aktyvų ir kūrybinį pobūdį, nors sudarytų teisinių sąvokų sėkmė visiškai priklauso nuo to, kaip tiksliai jose atsispindi objektyvi realybė t.y. kiek tiksliai nurodomos teisiškai nagrinėjamo reiškinio ar dalyko ribos. Šios ribos nustatomos sąvokos apimtyje ir turinyje. Pagrindini ribų nustatymo kriterijumi dažniausiai esti teisinės sąvokos vartojimo tikslas. Jei apimtis – sąvokoje apibendrintų daiktų loginė klasė, o turinys – esminių ir bendrųjų objekto požymių visuma, pagal kuriuos apibendrinti ir išskirti daiktai toje sąvokoje, tai teisinės sąvokos turinio formulavimas vyksta nuo bendrinės (apimties charakteristikos požymių) iki specialiosios (teisinių...