Ab x rašvedybos sistemos analizė

 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLOVADYBOS FAKULTETAS

AB “X” rašvedybos sistemos analizė

Parengė: Indrė
Dėstytoja: ________________

Vilnius, 2004

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 4
ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA 6
ĮMONĖS RAŠTVEDYBOS SISTEMA 6
DOKUMENTO APYVARTOS SCHEMA IR APRAŠYMAS 6
Dokumentų gavimo schema ir aprašymas 6
Išorinių dokumentų rengimo, įforminimo, vizavimo, suderinimo, registravimo
bei išsiuntimo aprašymas 7
Vidaus dokumentų rengimo, tvirtinimo bei registravimo aprašymas 8
Registravimo priemonės ir reikalavimai 8
Bylų sudarymas, nomenklatūra 9
Išvados 10
Literatūra 10

ĮVADAS

Šiais laikais daugelis įstaigose dirbančių žmonių bendrauja
netiesioginiu būdu, o dokumentų pagalba, kadangi tai yra labai patogus
bendravimo būdas, ypač esant dideliems atstumams. Dokumentas tapo
neatskiriama daugelių darbo dalimi, nesvarbu, kokiu būdu jis yra
pateikiamas – paštu, faksu, kompiuterio pagalba ar kaip kitaip. Svarbu yra,
kad šis dokumentas būtų teisingai suprastas. Tam yra sukurtos rašvedybos
taisyklės, kurios nustato pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir
valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų,
įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo
administravimo funkcijas, rašytiniams ir jiems prilygintiems dokumentams,
susijusiems su tų įstaigų veikla. Kitiems juridiniams asmenims ir įmonėms,
registruotoms įstatymų nustatyta tvarka, šie reikalavimai yra
rekomendaciniai, tačiau visi savo veiklos dokumentus turi tvarkyti taip,
kad jie būtų išsaugoti ir prieinami įstatymuose ir kituose teisės
norminiuose aktuose nustatytą laiką.
Mano darbo tikslas – surasti ir išanalizuoti privačios įstaigų
raštvedybinę sistemą, surasti klaidų, jei tokių pasitaikys ir jas
pasistengti ištaisyti.
Mano tirta organizacija – AB „X“.
Mano darbo tikslas – išanalizuoti AB „X“ raštvedybos sistema ir
išsiaiškinti, ar ji atitinka visus raštvedybinių taisyklių reikalavimus.
Taigi savo darbe pasistengiau apžvelgti visą AB „X“ raštvedybos sistemą bei
tinkamai ją išanalizuoti, remdamasi raštvedybos taisyklėmis.

ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

AB „X” savo veiklą pradėjo1993 m. pagal Lietuvos Respublikos pirminio
privatizavimo įstatymą viešo akcijų pasirašymo būdu privatizavus Vilniaus
autoremonto gamyklą.

12 ha teritorija gera geografinė padėtis Vilniaus mieste, šalia
Žirmūnų gyvenamojo rajono (5 min. kelio automobiliu nuo miesto centro)
geras...