Ab vilniaus degtinė finansinė veiklos analizė

 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

Vilniaus degtine kursinis. Vilniaus degtinė refiratai. įmonės finansinė veiklos analizė diplominis darbas. Vilniaus degtine karjera. Vilniaus degtine kursinis. Vilniaus degtinė finansinė analizė. Vilniaus degtinė refiratai. įmonės finansinė veiklos analizė diplominis darbas.


AB “VILNIAUS DEGTINĖ” 2001 – 2003 METŲ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
KURSINIS DARBAS

TURINYS

I. TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VEIKLOS
APŽVALGA4
II. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ. BALANSO HORIZONTALIOJI IR
VERTIKALIOJI
ANALIZĖS
6
II. 1 TRUMPA AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ BALANSO
APŽVALGA6
II. 1.1 ILGALAIKIO TURTO
ANALIZĖ
9
II. 1.2 TRUMPALAIKIO TURTO
ANALIZĖ1
0
II. 1.3 SĄVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ
ANALIZĖ11
II. 2 AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VERTIKALIOJI BALANSO
ANALIZĖ11
III. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS
ANALIZĖ
13
IV. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ LĖŠŲ GAVIMO IR PANAUDOJIMO
ATASKAITA
15
V. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ 2001–2003 METŲ FINANSINIAI IR EKONOMINIAI
RODIKLIAI
16
V. 1 DU PONT‘O
ANALIZĖ
17
V. 2 KONKURENTINIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ
PALYGINIMAS18
IŠVADOS
20
LITERATŪRA
21
PRIEDAI
22

ĮVADAS

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos
funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus,
įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai
gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus.
Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku
atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus,
numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant
atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau
naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius
Šio darbo tikslas yra išanalizuoti bendrovės finansinę būklę ir veiklą
per 2001–2003 laikotarpį. Darbo objektas – AB „Vilniaus degtinė“ finansinė
veikla. Pagrindiniai darbo uždaviniai yra tokie:
1. atlikti finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes;
2. palyginti veiklą įvertinančius rodiklius su konkurentinių bendrovių
rodikliais.
AB “Vilniaus degtinė” finansinėms ataskaitoms įvertinti bus taikoma
horizontalioji ir vertikalioji analizės. Taikant šiuos analizės metodus bus
siekiama išsiaiškinti bendrovės turto, finansinių šaltinių, bei jų elementų
dinamiką, taip pat struktūrinius jų pakitimus ir šių pokyčių priežastys,
taip pat bus siekiama įvertinti pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklų
tarpusavio ryšius, dinamiką.
Visos finansinių ataskaitų analizės eigoje pritaikisiu palyginimo
metodą, t.y paliginsiu bendrovės arskirų laikotarpių duomenys, o darbo
pabaigoje paliginsiu savo nagrinėjamos...