Ab telekomas interneto paslaugų marketingo komplekso elementų analizė

 5
Microsoft Word 108 KB
13 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 2

1. Interneto pagrindinės savybės, naudos 4

2. Prekės klasifikacija ir asortimentas 5

2.1 Prekės klasifikacija 5

3. AB „Lietuvos Telekomas“ Interneto paslaugų asortimentas 6

4. Interneto paslaugų vartotojų rinkos segmentavimas 8

4.1 Rinkos segmentavimas pagal geografinį kriterijų 9
4.2 Rinkos segmentavimas pagal demografinį kriterijų 10
4.3 Psichografinis segmentavimas 11
4.4 Tikslinio segmento apibūdinimas ir tipinio vartotojo bei pirkėjo
identifikavimas 11

5. INTERNETO PASLAUGŲ PATEIKIMAS BEI PASKIRSTYMAS 13

5.1 RĖMIMAS. 14

6. DIDMENINĖ PREKYBA 18

7. KONKURENCINĖ APLINKA 19

IŠVADOS 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 23

PRIEDAI 24

ĮVADAS


Didėjanti paslaugų sektoriaus apimtis ir reikšmė šiandienos visuomenėje
pradėjo naują erą. Daugelyje pasaulio šalių paslaugos yra laikomos
pagrindiniu ekonomikos produktyvumo šaltiniu, kuris susijęs su naujų prekių
ir paslaugų atsiradimu, jų gamybos sistemų kūrimu, ryšių su paslaugų
vartotojais organizavimu, palaikymu ir t. t.
Šiomis dienomis vis populiaresnės bei universalesnės tampa interneto
ryšio paslaugos, kuriomis naudojasi žmonės tiek savo asmeninėms, tiek ir
verslo reikmėms tenkinti. Daugelis šiandieninių įmonių tiesiogine prasme
nebegalėtų apsieiti be šios paslaugos, kadangi jos dėka sutaupomi tiek
laiko tiek ir piniginiai kaštai, tuo didinant įmonės veiklos efektyvumą.
Interneto reikšmė bei įtaka kitų visuomenės informavimo priemonių kontekste
yra milžiniška, ir, tikėtina, ateityje dar labiau augs. Internetas padarė
revoliuciją žmonių komunikacijoje. Globalus tinklas suteikia naujas
galimybes kiekvienam žmogui bei visai ekonomikai.
Šiuo metu Lietuvoje didžiausias interneto paslaugų teikėjas yra AB
„Lietuvos Telekomas“. Ši įmonė klientams siūlo fiksuotojo telefono ryšio,
interneto, duomenų perdavimo, fiksuotojo ryšio tinklų, sujungimo paslaugas.
Šiandien „Lietuvos telekomas“ užima lyderio pozicijas fiksuotojo telefono
ryšio bei interneto paslaugų rinkose. Būtent pastaroji paslauga buvo
pasirinkta tyrimo objektu.
Šio darbo tikslas- išanalizuoti AB „Lietuvos telekomas“ teikiamų
interneto paslaugų marketingo komplekso elementus.
Tikslui pasiekti išsikėlėme šiuos uždavinius:
• Pateikti AB „Lietuvos Telekomas“ interneto paslaugų klasifikaciją ir
asortimentą, atsižvelgiant į jų plotį bei gylį bei išvardinti
pagrindines nagrinėjamų paslaugų savybes, naudingumą.
• Išsiaiškinti pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių...