Ab tamro veiklos

Analizė
 5
Microsoft Word 166 KB
22 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA

UAB “TAMRO” FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ
KURSINIS DARBAS

Priėmė:
dr. P.Chmieliauskas
2002 12

Atliko:
SM-0/1 gr. studentė
Sigita Garškaitė
SM-0/2 gr. studentas
Justinas Leitanas
2002 12 11

KAUNAS, 2002

TURINYS

ĮVADAS 3
1. UAB “TAMRO” APRAŠYMAS 4
1.1. Glausta istorija 4
1.2. Įmonės veiklos rūšys 6
1.3. Rinka ir pardavimai 6
1.4. Kainodara 7
1.5. Konkurentai 8
2. FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMO METODO PAGRINDIMAS 10
3. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMAS 12
3.1. Išoriniai ir vidiniai veiksniai įtakojantys įmonės finansinę būklę 12
3.2. Horizontali finansinė analizė 14
3.3. Vertikali finansinė analizė 16
3.4. Finansinių santykinių rodiklių analizė 19
3.4.1. Likvidumo rodiklių analizė 20
3.4.2. Pelningumo rodiklių analizė 21
3.4.3. Apyvartumo rodiklių analizė 23
3.4.4. Finansų struktūros rodiklių analizė 24
3.5. Įsiskolinimų ir viso turto santykio faktorinė analizė 25
4. SWOT ANALIZĖ 27
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 28
LITERATŪRA 30
PRIEDAI 31

ĮVADAS

Kiekviena pelno siekianti įmonė, norinti vystyti pelningą veiklą bei išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, labai didelį dėmesį turi skirti savo finansinei būklei. Be finansų neįmanoma vystyti jokios veiklos. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Finansinė analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją. Šiame darbe atlikta UAB “Tamro” finansinės būklės analizė, remiantis duomenimis iš įmonės 2000-2001 metų atskaitomybės: ūkinės – finansinės veiklos balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos.
Darbo tikslas: atlikti ir pateikti UAB “Tamro” finansinės būklės analizę.
Darbo uždaviniai:
 aprašyti UAB “Tamro”;
 išsiaiškinti ir pateikti finansinės atskaitomybės reikšmę;
 ištirti veiksnius, įtakojančius įmonės finansinę būklę;
 ištirti įmonės finansinę būklę, atliekant įmonės finansinės atskaitomybės duomenų horizontaliąją bei vertikaliąją analizes, santykinių rodiklių (pelningumo, apyvartumo, likvidumo, įsipareigojimų) analizę, faktorinę svarbiausio rodiklio analizę;
 pateikti SWOT analizę;
 pateikti išvadas bei pasiūlymus.
Darbui atlikti taikyta UAB “Tamro” finansinės atskaitomybės (2001m. gruodžio 31 dienos balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenų analizės metodą. UAB “Tamro” atskaitomybė pateikta 2 priede.
Darbo rezultatai:
 pateiktas...