Ab seb vilniaus bankas organizacinės kultūros tyrimas

 5
Microsoft Word 324 KB
47 puslapiai

Diplominiai darbai bankai. Ab seb baigiamasis darbas. Diplominiai darbai bankai. Ab seb baigiamasis darbas. Organizacines kulturos diplominis. Swedbank baigiamasis darbas. Sev baigiamasis darbas. Swedbank baigiamasis darbas.

AB „SEB Vilniaus bankas“ organizacinės kultūros tyrimas
ĮVADAS

Tirti ir pažinti organizacijos kultūrą svarbu dėl daugelio priežasčių. Aršios konkurencijos sąlygomis, norėdamos išlikti, pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje, Lietuvos įmonės ir organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vadovautis pažangiausiais esamųjų ir būsimųjų rinkos partnerių vadybos metodais. Tradicinių vadybos metodų tokiu atveju nepakanka. Viena iš naujausių šiuolaikinės vadybos teorijos krypčių – organizacijos kultūros teorija. Deja, ligi šiol daugelis Lietuvos įmonių vadovų nenori pripažinti organizacijos kultūros svarbos.
Kiekvienas savaip suvokiame organizacijos kultūros sampratą bei jos įtaką organizacijos, kaip vientisos sistemos, veiklos efektyvumui, kokybiškumui bei visų ją sudarančių elementų – žmonių ir jų grupių – pilnaverčiam kokybiškam sąveikavimui. Taigi organizacijos kultūra yra be galo svarbi kiekvienai organizacijai. Nuolatinis kultūros būklės stebėjimas, tyrimas ir tobulinimas tiesiogiai įtakoja organizacijos veiklos kokybės ir efektyvumo didėjimą.
Tyrimo objektas – organizacijos kultūra SEB Vilniaus bankas Klaipėdos filiale.
Darbo tikslas – pateikti pasiūlymus organizacijos kultūrai tobulinti SEB Vilniaus bankas Klaipėdos filiale.
Darbo uždaviniai:
- išanalizuoti organizacijos kultūros teoriją (sampratą, vertybes, bendruosius aspektus, organizacijos kultūros tipus ir modelius);
- sudaryti instrumentarijų, kuriuo remiantis bus tiriama organizacijos kultūra;
- organizuoti organizacijos kultūros tyrimą;
- išanalizuoti tyrimo metu gautus duomenis;
- įvertinti organizacijos kultūros stiprumą;
- pateikti pasiūlymus organizacijos kultūrai tobulinti.
Baigiamasis darbas susideda iš 4 pagrindinių dalių.
Pirmoje darbo dalyje remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais apžvelgtos pagrindinės organizacijos kultūros sąvokos. Nagrinėdami organizacijų kultūros teorijas, plačiau pateikiame įvairių autorių organizacijos kultūros sampratos interpretacijas, vertybių vertinimą, nagrinėjami organizacijos kultūros išoriniai elementai, apžvelgiamos organizacijos kultūros taisyklės ir vaidmenys, kultūros tipai ir modeliai.
Antroje darbo dalyje sudarytas bei teoriškai pagrįstas tyrimo instrumentarijus: remiantis tipine metodologija pateiktos organizacijos kultūros pasireiškimo charakteristikos, pagal jas nustatyti kriterijai bei pagrįsta jų svarba tiriamos organizacijos kultūrai, pateikti klausimai, galintys atskleisti šių kriterijų egzistavimą bei nustatyti tyrimo būdai konkrečiam kriterijui ištirti.
Trečioje darbo dalyje išanalizuoti stebėjimo, interviu,...