Ab linas 2004-2006m veiklos rezultatu

Analizė
 5
Microsoft Word 148 KB
20 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 2
I. ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR JŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI 3
1.1. Įmonių finansinės ataskaitos 3
1.2. Balansas 3
1.2.1 Vertikalioji balanso analizė 5
1.2.2 Horizontalioji balanso analizė 5
1.3 Pelno (nuostolio) ataskaita 6
1.3.1 Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė 7
1.3.1 Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė 7
II. AB ,,LINAS‘‘ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ 2004-2006 METAIS 8
2.1 Trumpa bendrovės charakteristika 8
2.1.1. Veiksniai įtakojantys įmonės finansinę būklę 10
2.2 Balanso horizantalioji analizė 11
2.3. Balanso vertikali analizė 14
2.4 Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė 17
III. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 18
3.1 Pelningumo rodikliai 18
3.2 Mokumo (likvidumo) rodikliai 20
3.3 Finansų struktūros rodikliai 22
3.4. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 24
IŠVADOS 26
LITERATŪROS SĄRAŠAS 27
PRIEDAI 28

ĮVADAS

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje norint sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su kitomis įmonėmis būtina sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti kitų įmonių rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau suvokti savo įmonės dabartinę būklę ir perspektyvas. Šį tikslą pasiekti padeda finansinių ataskaitų analizė, teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas.
Remiantis finansinių ataskaitų analizės duomenimis, galima daryti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą ir jos perspektyvumą apibūdinančias išvadas bei remiantis jomis, kurti ir diegti naujus projektus. Tik savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro galimybę įvairių lygių vadovams parengti alternatyvius savo veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo sprendimus tam tikram laikotarpiui.
Šio darbo objektas – įmonės AB ,,Linas‘‘ finansinių rodiklių analizavimas ir įvertinimas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB ,,Linas‘‘ finansinę būklę 2004-2006m.
Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1. Apibūdinti teorinius įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės tyrimo aspektus.
2. Atlikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos, kaip svarbiausių informacijos šaltinių AB „Linas“ finansinei būklei tirti, horizontalią ir vetikalią analizę.
3. Pagal finansinius koeficientus (Pelningumo rodikliai, likvidumo rodikliai, finansų struktūros rodikliai, turto panaudojimo rodikliai) įvertinti įmonės finansinę būklę.
4. Pateikti išvadas bei pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti įmonės finansinę būklę.
Atliekant analizę buvo naudojami šie metodai:
-horizontalioji analizė;
-vertikalioji analizė;
- finansinių koeficientų...