Ab lietukis veikla tarpukario Lietuvoje

 5
Microsoft Word 140 KB
18 puslapiai

Kooperacija lietuvoje kursinis. Lietukio sandeliai. Kooperacija lietuvoje kursinis. Lietukio sandeliai.

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………3
1. Lietuvos ekonominė situacija.………………………………………………………………….5
2. Kooperacijos kilmė ir vystymasis………………………………………………………………7
3. Kooperacija Lietuvoje…………………………………………………………………………9
4.,,Lietūkio,, susikūrimas ir veiklos pobūdis…………………………………………………12
5. ,,Lietūkio,, veiklos analizė15
Išvados23
Literatūra25

ĮVADAS

Kooperacija Lietuvoje turi senas ir gražias tradicijas, ilgametę istoriją. Pirmasis kooperatyvas Lietuvoje buvo įsteigtas dar 1869 metais, Vilniuje. Labai reikšminga Lietuvos kooperacijos raidai buvo kooperatyvų sąjunga „Lietūkis“, veikusi nuo 1923 m. iki Lietuvos okupacijos 1940-aisiais. Ji atstovavo kooperatyvų narių interesus, gynė jų autonomiją. Svarbų vaidmenį kooperacija suvaidino aprūpindama gyventojus prekėmis, stiprindama materialinę bazę, pirkdama iš ūkių ir gyventojų žemės ūkio produktus. Deja, socializmo metais kooperacija buvo sunaikinta.
Per visą nepriklausomos Lietuvos egzistavimo laikotarpį buvo plačiai propaguojamos kooperacijos idėjos. Kooperacija laikyta viena svarbiausių priemonių įvairioms ekonominėms programoms įgyvendinti. Nepriklausomos Lietuvos kooperacinis sąjūdis pergyveno įvairius laikotarpius. Iš pradžių po I pasaulinio karo iki maždaug 1926m. audringas, dažnai neapgalvotas kooperatyvų kūrimas. Po to sekė kai kurie nusivylimai, vėlyvesnė kooperatyvų sanacija ir griežtesnis jų veiklos saugojimas, sunkumai su bendra ūkine depresija. Pagaliau vyko atsistojimas į tvirtą kelią ir ypač žymus progresas paskutiniais nepriklausomybės metais.
Vienas stambiausių kooperatyvų Lietuvoje buvo ,,Lietūkis”, kuris turėjo labia didelę svarbą ir reikšmę keliant nepriklausomos Lietuvos ekonomiką. ,,Lietūkis” buvo koopertayvų centras, jungiąs 150 prekybinių kooperatyvų. Kooperatyvuose dalyvavo per 25000 narių, kas su šeimomis sudarė per 100000 narių. ,,Lietūkis” buvo įsteigtas 1923m. ir nuo to laiko daug buvo padaręs, eksportuodamas ūkininkų gaminius, parūpindamas koopertatyvams, o per juos ir vartotojams, užsieninių ir vietinių prekių. Prekybinių kooperatyvų sąjunga pradėjo veiklą su 2,6 mln. litų apyvarta ir išvystė iki 139 mln. litų 1939 metais. 1939 metais krašte buvo priskaitoma 350 kooperatininkų punktų. ,,Lietūkis” turėjo 23 stambių prekių sandėlių – skyrių, per kuriuos aprūpindavo aplink juos esamus kooperatyvus, 6 krautuves, 3...