Ab klaipėdos baldai veiklos scenarijaus sudarymas

 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Baldai kursinis. Baldai kursinis.

TURINYS
Įvadas 3
1.Įmonės tikslai ir uždaviniai 5
1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai. 5
Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai: 7
1.2 Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė 8
1.3 Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 2005 –2007 metų laikotarpiui. 11
2. Įmonės aplinkos analizė 12
2.1. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. 12
2.2 Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas. 14
3. Įmonės aplinkos vystymosi alternatyvos 16
4. Aplinkos vystymosi alternatyvų suderinamumo analizė 19
5.Įmonės veiklos vystymosi scenarijų sudarymas 21
6. Įmonės veiklos vystymosi pasekmių analizė 22
7. Įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas 24
8. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas 25
Išvados 28
Literatūros sąrašas 29

Įvadas

Aktualumas. Miegamojo baldų rinkos augimą sąlygoja palankios ekonominės sąlygos: kinta vidaus vartojimo struktūra – vis didesnė išlaidų dalis skiriama ilgalaikio vartojimo prekėms, didėja gyventojų perkamoji galia – auga vidutinių pajamų lygis, mažėja nedarbas, teikiamos vartojimo kredito ir lizingo sąlygos. Tai skatina miegamojo baldų paklausos didėjimą.
Šio kursinio darbo tikslas - sudaryti AB “Klaipėdos baldai” veiklos vystymosi scenarijų 2 metų laikotarpiu.
Darbo uždaviniai:
- atlikti dabartinę AB „Klaipėdos baldai“ būklės analizę;
- nustatyti įmonę įtakojančius aplinkos veiksnius, atlikti jų analizę ir vystymosi tendencijas;
- sudaryti aplinkos vystymosi scenarijus;
- kiekvienam aplinkos vystymosi scenarijui sudaryti banko veiklos vystymosi scenarijų;
- išskirti du pagrindinius įmonės vystymosi scenarijus;
- atlikti AB „Klaipėdos baldai“ veiklą įtakojančių trikdžių analizę;
- sudaryti apibendrintą strategiją, numatančią tikslus ir priemones tikslams pasiekti, taip pat alternatyvias ir prevencines strategijos įgyvendinimo priemones.

Darbo objektas. Šio darbo tyrimo objektu pasirinktas AB “ Klaipėdos baldai ” veiklos scenarijaus sudarymas bei strategijos formavimas.
Darbo metodika. AB “ Klaipėdos baldai” veiklos scenarijus bei strategija sudaryta remiantis grupiniu analitiniu metodu, įmonės veiklos duomenimis bei metodiniais nurodymais Darbe naudojami metodai: SWOT analizė, porinio sulyginimo matrica, aplinkos veiksnių vystymosi prognozavimas, tinklinio grafiko metodas

1.Įmonės tikslai ir uždaviniai

1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai.

“Klaipėdos baldai”...