Ab kauno sūrinė valdymo analizė

 5
Microsoft Word 98 KB
12 puslapiai

Swot analize kursinis darbas. Swot analize kursinis darbas.

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. ORGANIZACIJOS VALDYMO ANALIZĖ 5
2.1. Valdymo organizavimas 7
2.2. Valdymas 11
2.3. Planavimas 11
2.4. Organizavimas 11
2.5. Vadovavimas 12
2.6. Kontrolė 12
3. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 13
3.1 AB ,,Kauno sūrinė“ charakteristika 13
3.2.Organizacinė struktūra 13
3.3 Trumpalaikiai tikslai ir planai 14
3.4 Strateginė orientacija 15
3.5. Motyvavimo samprata 15
3.6. Darbuotojų motyvavimas siekti kokybės 17
3.7. Konkurencija 19
3.8.1 Įmonės teisinė aplinka 20
3.8.2. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka 21
3.9. Ilgalaikiai tikslai 22
3.10. Trumpalaikiai tikslai ir planai 23
3.12. AB ,,Kauno sūrinė“ SWOT analizė 29
IŠVADOS 30
LITERATŪRA 31

I.ĮVADAS

Organizacijos sėkmę įtakoja vadovo asmenybė. Vadovo poreikiai, savybės, kompetencija, lemia įvairių sprendimų turinį. Vadovai, kuriems neaiškūs prioritetai, veiklos prasmė bei vertybės užprogramuoti nesėkmingai veiklai .
Kiekvienos šiuolaikinės įmonės misija – siekti pelno. Tačiau ji tai turi daryti laikantis ekonomikos principų. Leidinyje „Verslo administravimas ir valdymas“ pabrėžiama, kad nuo verslinninko iniciatyvos ir pastangų toleravimo bei gerbimo priklauso ir verslininkų verslumas. Verslininkas veikdamas civilizuotoje rinkoje bando suderinti naudos siekimą ir visuomenėje nepatenkinto poreikio tenkinimą. Taip pat teikia sampratą apie įmonę, kaip produkcijos gamintoją ir patarnavimų vykdytoją. Įmonių kūriamos paslaugos bei prekės prisideda prie kiekvieno iš mūsų materialinės padėties gerinimo, įvairesnių ir vis didėjančių poreikių tenkinimo būdų.


Darbo tikslas:
Atlikti valdymo organizavimo tyrimą AB ,,Kauno sūrinė‘‘ įmonėje
Tyrimo objektas:
AB ,,Kauno sūrinė‘‘
Uždaviniai:
 įvertinti organizacijos padėtį rinkoje;
 atlikti įmonės SWOT analizę;
 įvertinti įmonės pasiektus rezultatus;
 pateikti išvadas ir pasiūlymus.
Darbo atlikimo metodas:
 anaizuoti literatūrą;
 pagal duotąjį balansa spręsti ar įmonės veikla pelninkga.

Darbo sudėtinės dalys:
Titulinis lapas
Turinys
Įvadas
2. Literatūros teorinės analizės dalis
3. Praktinė (tyrimų) dalis
4. Išvados
Literatūros sąrašas
Priedai
Darbo rezultatų panaudojimo sritys: apibendrinti gautus duomenis, nustatyti įmonės AB ,,Kauno sūrinė‘‘ vietą tarp konkurentų.

III. AB ,,KAUNO SŪRINĖ“ VALDYMO ANALIZĖ
3.1. AB ,,Kauno sūrinė“ charakteristika

1970 metais Kaune buvo įkurta VSSPMTI (visasąjunginio sviesto ir sūrio pramonės mokslinio tyrimo instituto) Lietuvos filialo...