Ab ir uab valdymo teisiniai aspektai

 5
Microsoft Word 225 KB
31 puslapiai

Diplominis darbas apie teisinius ir praktinius aspektus. Diplominis darbas apie teisinius ir praktinius aspektus.

ŠIAULIŲ KRAŠTO VADYBOS, TEISĖS IR KALBŲ KOLEGIJA
KATEDRA


TVIRTINU
Katedros vedėja

______________________
Lolita Nevidonskienė


TEISĖS NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ
IŠLYGINAMOJO KURSO STUDENTAS

Xxxxxx xxxxxx

AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO
TEISINIAI ASPEKTAI

BAIGIAMASIS DARBAS

Darbo vadovas
Dėst. Xxxxxx xxxxxxxx

Šiauliai,
2005ANOTACIJA
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx


Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo teisiniai aspektai. Baigiamasis darbas.
Baigiamajame darbe nagrinėjama Lietuvos akcinių bendrovių organai, jų veikla, teisės ir pareigos, tarpusavio funkcionavimo aspektai. Pakankamai svarbu apibūdinti akcinių bendrovių ir jų valdymo ypatumus, bendrovės steigimo, jos valdymo akcininkų ir valdybos pagalba, kontrolės ir priežiūros padalinių veiklą. Šiame darbe bus apžvelgti pagrindiniai temos klausimai, kurie padės tiksliau įvardinti akcinių bendrovių valdymą ir apžvelgti jų įstatymuose numatytas galimybes, teorinius ir praktinius bendrovių valdymo aspektus.

ABSTRACT
Xxxxxxx Xxxxxxx

Juridical aspects of Joint stock and limited liability company administration. Diploma paper.

This Diploma paper analyzes organs of Lithuanian joint stock companies, their activities, rights and responsibilities, the aspects of internecine behavior. It is important to describe peculiarity of administration, establishment, management with the help of shareholders and the board and the activity of control and supervision departments of joint stock company. In this paper the main problems of a topic will be reviewed, which will help to name administration of joint stock company and review opportunities that are planed in their laws, theoretical and practical aspects of company management.

Lentelių sąrašas

1 lentele. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės skirtumai10
2 lentelė. Trojina darbuotojų skaičius45

Paveikslėlių sąrašas

1 pav. Akcijos 13
2 pav. AB ir UAB valdymo medeliai16
3 pav. AB Ekranas akcininkai41
4 pav. Trojinos organizacinė struktūra45


Turinys
ĮVADAS 6
I. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymas 7
1. Akcinių bendrovių istorinė raida 7
2. Akcinės bendrovės veiklos principai 7
3. Akcinės bendrovės akcijos 12
4. Akcinės bendrovės valdymas 15
4.1 Visuotinis akcininkų susirinkimas 17
4.2. Stebėtojų taryba 19
4.3. Valdyba 20
4. 4. Bendrovės vadovas 21
5. Visuotinio akcininkų susirinkimo eiga 22
6. Akcinių bendrovių teisė ir akcininkai...