Ab elektromarkt strategijos analizė

Vadybos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 153 KB
20 puslapiai

TURINYS

IVADAS 3
1.Strateginio plano teoriniai principai 4
1.1 Įmonės misija, vizija, tikslai 5
1.2 SWOT analizė 6
1.2.1 Vidinės aplinkos faktorių analizė 8
1.2.1.1 Vidinės aplinkos faktoriai 9
1.2.2 Išorinės aplinkos analizė 10
1.3 BCG matrica 10 1.3.1 Konkurencinės aplinkos tyrimas ir jos realizavimas 12
1.4 Pasirinktų strateginių alternatyvų įgyvendinimo planai 12
2. AB”Elektromarkt” strateginis planas 2008-2010m. 13
2.1 Įmonės pristatymas 13
2.2 AB ”Elektromarkt” misija, vizija, tikslai 14
2.2.1 Organizacijos struktūra 15
2.3 AB „Elektromarkt“ SWOT analizė 16
2.3.1 AB „Elektromarkt“ vidinės aplinkos analizė 16
2.3.2 AB „Elektromarkt“ išorinės aplinkos analizė 17
2.4 Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą 19
2.5 Projekto sąvada 20
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 21
LITERATŪRA 22

ĮVADAS

Tikslas: išanalizavus metodologinius strateginio plano principus parengti įmonės „Elektromarkt“ strateginį planą nuo 2008m. iki 2010 m.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti strateginio plano sudarymo teorinius principus.
2. Suformuluoti įmonės misiją, viziją ir tikslus.
3. Atlikti UAB „Elektromarkt“ SWOT analizę, nustatyti įmonės konkurencinę padėtį pasinaudojant BCG matrica.
4. Parengti pasirinktų strateginių alternatyvų strateginį įgyvendinimo planą.

Tyrimo metodai:
1. Aprašomoji, palyginamoji literatūros analizė.
2 . Įmonės duomenų analizė SWOT analizė, ir BCG matrica.

1. STRATEGINIO PLANO TEORINIAI PRINCIPAI

Startegija – sprendimų visuma, apibrėžianti organizacijos svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.
Terminas strategija neturi vieno aiškaus apibrėžimo. Jis buvo ir yra vartojamas įvairiame kontekste. Žodis „strategija“ kildinamas iš graikiškojo žodžio „strategos“, kuris reiškia „generolas“. „ Strategos“ reiškia asmenį, planuojantį savo priešo sutriuškinimą efektyviai naudojant turimus resursus (Bracker, 1980). Panašiai strategija suprantama mokslininkų, nagrinėjančių konkurencinę organizacijų kovą, darbuose.
Pirmasis šiuolaikinis mokslinis strategijos apibrėžimas pateiktas Chandler (1652). Pasak jo, strategija apima tris pagrindinius elementus: tikslus, visų pirma ilgalaikius, organizacijos veiklos kryptį ir reikiamus tikslo pasiekimo resursus. Andrews (1969) strategiją apibrėžia kaip organizacijos tikslus ir uždavinius bei pagrindinių planų ir politikos, kaip šiuos tikslus pasiekti, visumą, pateiktą tokiu būdu, kad būtų aiškiai apibrėžta pozicija, kokia veikla organizacija užsiima šiuo metu arba...