A žmuidzinavičius xxa lietuvių dailės atstovas

Dailės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

VPU
Istorijos fakultetas
Sociologijos ir politologijos katedra


Istorijos fakulteto
Soc. mokslų specialybės
II kurso studento
Karolio Laukio

REFERATAS

Tema
A. Žmuidzinavičius
XX a. Lietuvių dailės atstovas

Vilnius
2003

Turinys
1. Įvadas ……………………………………………………………… 2
2. A.Žmuidzinavičius ir jo pirmieji žingsniai į dailę ………………… 3
3. Kultūrinė bei visuomeninė veikla …………………………………. 4
4. Plačiajame pasaulyje ………………………………………………. 6
5. Kūrinių tematika ir kūrybos savitumas ……………………………. 8
6. Apibendrinimas ……………………………………………………. 10
7. Literatūros sąrašas …………………………………………………. 11


Įvadas
XX amžius yra labai svarbus Lietuvos dailei, nes būtent šiame amžiuje atsirado labai daug garsių dailininkų. Vienas žymiausių XX amžiaus lietuvių dailės atstovas yra Antanas Žmuidzinavičius. Neužmirštama yra žmogui ir gimtosios žemės grožiui paskirtoji jo kūryba, ilgametė pedagoginė veikla. Ypač didelis ir svarus jo indėlis pirmaisiais dešimtmečiais, kai reikėjo atiduoti daug jėgų ir energijos, kad atgimtų Lietuvos meninis gyvenimas, kad lietuvių profesionalioji dailė taptų reikšminga liaudies dvasinės kultūros reiškėja.

A.Žmuidzinavičius ir jo pirmieji žingsniai
į dailę

A.Žmuidzinavičius gimė 1876 metų spalio 31 d. Seirijuose, daugiavaikėje valstiečių šeimoje. Šeimoje buvo vienuolika vaikų, tačiau išaugo tik penki: dvi dukros ir trys sūnūs.
Nuo mažųjų dienų jis išmoko darbštumu ir kantrybe pelnytis duoną, atkaklumu įgyvendinti savo svajones, akylai ir su meile stebėti gamtą. Tik dideliu ryžtu 1894 metais A. Žmuidzinavičius baigė Veiverių mokytojų seminariją ir keletą metų mokytojavo Lenkijoje, Lomžos gubernijoje. Išaugęs jautrioje grožiui šeimoje, nuo pat vaikystės pamėgęs piešti, jaunasis mokytojas tvirtai apsisprendė tapti dailininku. 1898 metais jis persikėlė į Varšuvą. Ten dirbo, o laisvalaikiu mokėsi privačioje J. Zolotariovo piešimo mokykloje, kur gavo gerus dailės pagrindus. Pasiruošęs 1899 metais Peterburgo Dailės akademijoje išlaikė egzaminus ir įsigijo piešimo mokytojo teises. Dirbdamas dailės mokytoju tuo pat metu mokėsi ir pas lenkų istorinio žanro tapytoją profesorių V. Gersoną, paskatinusį jaunąjį dailininką žengti realizmo keliu.
Varšuvoje A. Žmuidzinavičius suartėjo su M. K. Čiurlioniu, P. Rimša ir kitais ten besimokančiais lietuviais. Visi drauge svajojo...