A škėma balta drobulė

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
4 puslapiai

Balta drobulė referatas. Balta drobulė referatas. Referataibalta drobule. Referataibalta drobule.

1. A.Ðkëmos kûrinio aptarimas arba iðtraukos analizë.
2. Naujausioji poezija Vieno poeto kûrybos aptarimas.
3. Lietuvos Respublikos valstybinës kalbos ástatymas, jo reikðmë

1. A.Ðkëma - modernus vakarietiðkas raðytojas. Jo intelektualinis-psichologinis romanas “Balta drobulë” paraðytas “sàmonës srauto” forma, su gausiomis áliuzijomis á pasaulinæ ir lietuviø kultûrà, filosofijà, literatûrà, istorijà, mitologijà. A.Ðkëmos romano herojus Antanas Garðva praeina sudëtingà kanèiø, dvasiniø sukrëtimø kelià. Tai tikras XXa. þmogus. Jis - intelektualas Emigranto padëtis neatitinka A.Garðvos dvasinio turinio ir interesø. Ið to kyla ironiðkas santykis su pasauliu ir savimi. Antano Garðvos samprotavimuose iðkyla absurdiðko, bjauraus pasaulio vaizdas. Garðva - menininkas, savo gyvenimo kûrëjas. Jis daug kenèia, verþiasi ið vieniðumo, trokðta dieviðkumo ðviesos, dvasinës atramos ir amþinybës. Ið veikëjo gyvenimo supratimo, patirties, ið suvokto pasaulio vaizdo, ið kanèiø ir minèiø bei iðgyvenimø kyla ir romano problemos. Garðva sprendþia amþinus bûties klausimus, kokia gyvenimo prasmë, jei jos nëra - kam gyventi.
Romano kompozicija pagrásta retrospektyviu vaizdo kûrimu (praeities vaizdavimas, Garðvos vaikystë; jis uþsibaigia dviejø savaièiø senumo ávykiais). Vaizduojamas ir veikëjo dabarties gyvenimas (dabarties veiksmas tæsiasi vienà pusdiená ir nutrûksta kitos dienos rytà).
Veiksmo erdvë uþdara. Tai automatizuoto, susvetimëjusio pasaulio, nepilnavertës þmogaus bûties simbolis (darbe - vieðbuèio keltuvo dëþutë, namuose - keturios kambario sienos). Laikas nurodomas smulkiai ir tiksliai - tai rodo veikëjo buvimo beprasmybæ. Pasakotojas romane psichologiðkai artimas herojui, ið pasakojimo treèiuoju asmeniu pereinama á pirmàjá. Treèiasis asmuo skirtas epiðkajam judëjimui erdvëje ir laike perteikti, o pirmasis atskleidþia vidinæ veiklà: mintis, jausmus, reakcijas, sàmonës srautà, pasàmonës impulsus.
Raðytojas lieka iðtikimas pesimistinei gyvenimo sampratai. Atsakymas á klausimà, kas yra gyvenimas, lieka nevienareikðmis. Þmogui lemta patirti viskà. A.Ðkëmos herojus trokðta viso gyvenimo, teigia bûties pilnatvæ. Tai idealûs siekimai. Juos sugriauna karas, Lietuvà iðtikusi tragiðka lemtis. Þmogus gràþinamas á laikus, kai já valdo ne intelektas, o instinktai. Jis priverstas kovoti uþ savo gyvybæ (akmeniu uþmuðti kità þmogø). Kas tokiame absurdiðkame pasaulyje priklauso nuo þmogaus? Gyvenimà áprasmina menas, kûryba, dvasia.
lðeivijos kritika pabrëþia, kad “Balta drobulë” - autobiografinis romanas, atskleidæs sunkø, kupinà praradimo skausmo paties autoriaus...