A mickevičius1

Konspektas
 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

A.Mickevičius įėjo į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš carizmą. Jis visokeriopai puoselėjo meilę gimtajam kraštui bei jo istorijai.
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) gimė Zaosėje netoli Naugarduko 1798m. gruodžio 24d. Baigęs mokslus universitete, A.Mickevičius išvyko į Kauną mokytojauti.
Ankstyvoji kūryba. Dar universitete A.Mickevičius uoliai studijavo lenkų ir kt. tautų literatūrą, mėgo F.Šilerio, J.V.Gėtės kūrinius, žavėjosi Žukovskio baladėmis, Dž.G.Bairono poemomis. Pirmuosius eilėraščius parašė studentaudamas. Juose nesunkiai galima įžvelgti F.Šilerio kūrybos pėdsakus.
Poetas rašė balades, romansus, kt. žanrų kūrinius; 1822m. Vilniuje išėjo pirmasis eilėraščių rinkinys “Poezija”.
Lietuviškoji tematika A.Mickevičiaus kūryboje. Jau vaikystėje būsimasis poetas domėjosi senomis sakmėmis, vietinių gyventojų liaudies kūryba ir papročiais, o vėliau – Lietuvos istorija. Todėl įkvėpimo sėmėsi iš Lietuvos praeities, rašė lietuviškos tematikos kūrinius. Iš jų vienas reikšmingiausių – istorinės heroinės poemos “Gražina” ir “Konradas Valenrodas”. Jose vaizduojama kovų su kryžiuočiais epocha. Abi poemos yra ryškūs romantinės poezijos pavyzdžiai.
“Konradas Valenrodas”. Šios poemos veiksmo laikas – senovė, 14a., Kęstučio...