A komenskio pedagoginių idėjų svarba ugdyme

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS3
HUMANISTINIAI DEMOKRATINIAI PASAULĖŽIŪROS BRUOŽAI4
DIDAKTINĖS KOMENSKIO PAŽIŪROS4
DOROVINIS AUKLĖJIMAS.DRAUSMĖ5
DIDAKTINĖS SISTEMOS SVARBIAUSI TEIGINIAI5-6
A. KOMENSKIO MINTYS APIE UGDYMĄ7
IŠVADA8-9
LITERATŪRA10

ĮVADAS

Janas Amosas Komenskis – tai žymus slavų ,, Čekų brolių‘‘ pedagogas. Gimė komnų malūnininko šeimoje. Mokėsi ,Čekų brolių‘‘( tikybinė organizacija ) bažnytinėse mokyklose ir Vokietijos universitetuose. Baigęs mokslus, buvo renkamu savo bendruomenės dvasininku ir vadovavo jos brolijos mokyklai.
Komenskis aktyviai dalyvavo kovoje prieš vokiškosios bajorijos ir katalikų bažnyčios priespaudą. Per trisdešimties metų karą jis kartu su kitais bendruomenės nariais buvo persekiojamas ir turėjo pasitraukti iš tėvynės. Lenkijoje, Lešno mieste Komenskis vadovavo brolijos mokyklai, o vėliau buvo išrinktas vyskupu. 1631 metais, čia jis sudarė vadovėlį ,, Atviros durys kalboms ir visiems mokslams‘‘. Tuo metu, nepaisant visų sunkumų, gyvenant tremtinio gyvenimą Komenskis sukūrė įžymiausią savo veikalą ,,Didžioji didaktika‘‘ (1632). Šioje knygoje buvo padėti mokslo apie mokymą pagrindai.Šis veikalas buvo išverstas į daugelį kalbų ir tokiu būdu Komenskio vardas tapo žinomas visame pasaulyje. 1633 metais Komenskis parašė dar vieną knygą – pirmąjį pasaulyje specialų ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo vadovą ,, Motinos mokykla‘‘.
Šiuo metu J. Anosas Komenskis yra laikomas pedagogikos klasiku, nors žodžio ,,pedagogika‘‘ nevartojo. Jis pirmasis pedagogikos istorijoje ypatingą dėmesį skyrė ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo problemoms. Jo mintys apie mažų vaikų auklėjimą šeimoje, apima būtinumą rengti vaikus mokyklai, lavinant jų kūną , kalbą ir vaizdinius.
Pagrindiniame veikale ,, Magma didactika‘‘ pateikiama nauja liaudies švietimo sistema ir jo sukurta darni pedagoginė teorija, kaip vaikus reikėtų visko išmokyti. Šioje knygoje A. Komenskis vienas pirmųjų įvertino ikimokyklinio ugdymo reikšmę, iškeldamas motinos mokyklos kaip pirmosios ugdymo grandies idėją. Ši mokykla yra skirta vaikams iki 6 metų. Kokią reikšmę pedagogas skiria ikimokykliniam ugdymui geriausiai nusako jo žodžiai: ,,Ko mes norime išmokyti žmogų visam gyvenimui, visko turime pradėti mokyti šioje pirmoje mokykloje‘‘.

HUMANISTINIAI, DEMOKRATINIAI PASAULĖŽIŪROS BRUOŽAI

J. A. Komenskis studijavo Vivio, Bekono, Ratkės ir kt. Filosofų mintis. Kai kurie Komenskio pasaulėžiūros bruožai ir susiformavo veikiami, būtent Renesanso epochos kultūros. Iš to meto judėjimų (,,čekų brolių‘‘) Komenskis perėmė...