7 pasaulio stebuklai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
5 puslapiai

7 pasaulio stebuklai referatas. 7 pasaulio stebuklai referatas.

Stebuklø buvo septyni: Egipto piramidës, Halikarnaso mauzoliejus, Rodo kolosas, Aleksandrijos ðvyturys, Efeso Artemidës ðventykla, Olimpijos Dzeuso statula ir kabantieji Semiramidës sodai.
Jø skaièius lëmë magiðka septyniukës galia, ribotos þmoniø atminties galimybës, antikinio pasaulio uþimtas plotas ir svarbiausia - tradicijø pastovumas. Kada maþdaug III amþiuje prieð mûsø erà kaip tik ðá septynetà kaþkas paskelbë esant stebuklø etalonu, þmonijos dalis, gyvenusi aplinkui Vidurþemio jûrà, pakluso autoritetui, ir tik kai kurie vietiniai patriotai, neneigdami paties principo, stengësi padaryti vienà kità pataisà. Pavyzdþiui, Romos poetas Marcialis septintuoju pasaulio stebuklu laikë Koliziejø, kiti - Aleksandrijos bibliotekà, dar kiti - Pergamo altoriø.
Netrukus stebuklai vienas po kito pradëjo nykti. Jau Romos keliautojas nebûtø pamatæs visø septyniø. O iki mûsø dienø iðliko tik vienas, kuris - kad ir labai paradoksalu - yra visø seniausias, bûtent Egipto piramidës.

Pirmasis stebuklas

EGIPTO PIRAMIDËS

Egipto piramidës - þinomiausi Þemës statiniai. Áþymesniø nerasi. Be to, ir seniausi ið visø áþymiøjø. Ketvirtosios Egipto dinastijos faraonø Chufaus(Cheopso) ir Chafros(Chefreno) milþiniðki antkapiai pastatyti maþdaug prieð penkis tûkstantmeèius, ir nei laikas, nei uþkariautojai nieko negalëjo jiems padaryti. Po to Egipto valstybë gyvavo beveik tris tûkstanèius metø: keitësi faraonai ir karaliai, taèiau piramidës, pastatytos Egipto civilizacijos pradþioje, tebëra impozantiðkiausi ðalies, kartu ir viso pasaulio statiniai. Ðiandien, sakydami, jog 1889 m. Cheopso piramidë nustojo bûti aukðèiausias pasaulio pastatas ir pirmenybæ uþleido Eifelio bokðtui, mes, gretindami abstrakèius negyvus skaièius, tiesiog nutylime, kad ðie statiniai nepalyginami. Aukðtis - tik viena ið piramidës charakteristikø. 137 metrø milþinas (anksèiau piramidë buvo 147 metrø, taèiau jos virðûnë nugriuvo) sukrautas ið 2 300 000 kruopðèiai aptaðytø klintiniø luitø, kuriø kiekvienas sveria daugiau kaip dvi tonas. Tiesiog be jokiø mechanizmø, vien pleiðtais ir kûjais. Luitai bûdavo iðkertami akmens skaldyklose kitapus Nilo, vietoje apdailinami, paskui papirusiniais lynais atvelkami prie vandens, perplukdomi, atitempiami á statybos aikðtelæ ir su piramide augusios kalvos nuoþulniu ðlaitu uþtempiami á virðø. Herodotas tvirtina, kad ði piramidë buvo statoma dvideðimt metø, vienu laiku statyboje dirbo 100 000 þmoniø, kurie bûdavo pakeièiami kas trys mënesiai, ir kiek jø per ðiuos tris mënesius likdavo gyvø, galëjo pasakyti tik faraono raðtininkai - mes nebeþinome, kiek gyvybiø reikëjo paaukoti piramidei,...