1inovacijos-pasikeitimai naujovės

Konspektas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

Naujoves referatai. Naujoves referatai.

Rolandas Strazdas, Artūras Jakubavičius, Kastytis Gečas


INOVACIJOS
Finansavimas, rizikos kapitalas

Vilnius – Lietuvos inovacijų centras – 2003

R.Strazdas, A.Jakubavičius, K.Gečas. Inovacijos. Finansavimas, rizikos
kapitalas. Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2003. 000 p.


Knygoje aptariamos aktualios inovacijų plėtojimo problemos. Išryškinamos
galimybės spartinti inovacijas versle, konkrečiu inovacinės veiklos atveju
parenkant tinkamus finansavimo šaltinius. Išskirtinis dėmesys skiriamas
rizikos kapitalui - specifiniam inovacinių projektų finansavimo šaltiniui.

Knyga skiriama vadybinio ir ekonominio profilio specialistams, aktyviai
dalyvaujantiems inovacijų formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Recenzavo prof. habil. dr. B. Melnikas

Leidinys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

© R.Strazdas, A.Jakubavičius, K.Gečas
Lietuvos inovacijų centras, 2003

ISBN______________________
TURINYS

ĮVADAS 4
1. INOVACIJŲ SAMPRATA 8
1.1. Pagrindinės sąvokos 8
1.2. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas 11
1.3. Inovacinės veiklos kompleksiškumas 12
2. INOVACINIAI PROJEKTAI 17
3. INOVACINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS – RIZIKOS KAPITALAS 21
1 ETAPAS. Finansinių poreikių nustatymas 21
2 ETAPAS. Finansavimo galimybių įvertinimas 24
3 ETAPAS. Investavimo patrauklumo pagrindimas 29
3.1 Įmonės augimo potencialo pagrindimas 29
3.2 Įmonės vertės nustatymas 32
3.3 Diskontuotų grynųjų pinigų srautų vertė 33
4 ETAPAS. Valdymo gebėjimų pagrindimas 36
5 ETAPAS. Investicinio pasiūlymo rengimas 38
6 ETAPAS. Potencialių investuotojų identifikavimas 41
7 ETAPAS. Susitikimas su potencialiais investuotojais 43
8 ETAPAS. Derybos 46
INFORMACIJOS ŠALTINIAI 49

ĮVADAS

“išlieka ne stipriausios ir ne protingiausios rūšys,
o tos, kurios geriausiai adaptuojasi prie pokyčių”
Čarlzas Darvinas

Šiandieniniame pasaulyje viskas greitai keičiasi. Kitimo tempai nuolat
auga. Atsiranda perversmą sukeliančios technologijos, nauji produktai,
nenuspėjami klientų reikalavimai, nauji darbuotojų poreikiai, finansavimo
galimybės. Įvykių prognozavimas tampa ypač sudėtingas. Verslo aplinka
įgauna chaoso bruožų.

Šiuolaikinei ekonomikai būdinga:

– Spartus verslo aplinkos kitimas;
– Trumpėjantis produktų ir paslaugų gyvenimo ciklas;
– Pasaulio ekonomikų, technologijų ir inovacijų globalizacija;
– Pereinama nuo pramoninės ekonomikos arba didelių įmonių prie
žiniomis paremtos ekonomikos, kurios varomoji jėga yra
inovacijos.

Tačiau visa tai suteikia ir...