1941m birželio sukilimas

Istorijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Istorijos rasiniai 1939 1941 m. Istorijos rasiniai 1939 1941 m.

Turinys

1. Įvadas3p.
2. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas3p.
3. 1941 m. birželio 22 d. sukilimas jo eiga bei pasekmės5p.
4. Išvados7p.
5. Literatūra9p.


Įvadas
Tiriant lietuvių pasipriešinimo sovietinei valdžiai judėjimą dažnai nepelnytai užmirštamas pirmasis šio pasipriešinimo etapas. Tai 1941 m. birželio mėnesio įvykiai kai prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Tarybų sąjungos Lietuvoje kyla LAF‘o vadovaujamas antisovietinis sukilimas turėjęs tikslą savo jėgomis išvaduoti kraštą nuo bolševikų. Sukilėlių pasiaukojimo dėka dar iki įžengiant vermachto daliniams buvo išvaduoti Kaunas, Vilnius ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Kartu su minėtais įvykiais aš norėčiau nušviesti kitą, taipogi mažai istorikų tyrinėtą 1944 m. vykusią lietuviškų dalinių kovą su puolančia raudonąja armija. Dar 1943 m. pradėta telkti Vietinė rinktinė buvo ruošiama kaip tautinis lietuvių junginys turėjęs tikslą savo jėgomis priešintis antrajai sovietinei okupacijai. Bet po kovos su bolševikų diversantais bei Armija Krajova, vokiečių vadovybei suėmus rinktinės štabą ir nuginklavus dalį karių, Vietinės rinktinės tikslus perima Tėvynės apsaugos rinktinė(TAR) bei Lietuvos Laisvės armijos(LLA) kovai su bolševikais organizuotas „Vanagų“ sąjūdis.
Tiek 1941 m. birželio sukilimas, tiek ir 1944 m. bei vėlesnės pokario kovos pareikalavusios didžiulių aukų kartu su siekiu išlaisvinti gimtąjį karštą turėjo dar vieną tikslą kurį pasiekė, o būtent parodyti pasauliui prievartinį Lietuvos įjungimo į Tarybų sąjungą pobūdį ir lietuvių pasiryžimą ginklu kovoti už savo laisvę.

Okupacija ir kylantis pasipriešinimas

1939 m. rugpjūčio 23 d. tarp Vokietijos ir SSRS buvo pasirašyta Nepuolimo sutartis bei slaptieji sutarties protokolai kuriais buvo nulemtas Pabaltijo šalių likimas. Remiantis šiais protokolais Lietuva atiteko Vokietijos įtakos sferai, tačiau tų pačių metų rugsėjo 1 d. prasidėjęs antrasis pasaulinis karas priverčia abi totalitarines valstybes pasirašyti naują sutartį. Todėl jau rugsėjo 28 d. pasirašoma SSRS ir Vokietijos Sienų nustatymo ir draugystės sutartis, kuri mainais už Lenkijos teritorijos dalį Lietuvą priskiria Tarybų Sąjungos įtakon. Vykdydama savo grobikišką politiką SSRS žengė pirmąjį žingsnį tų pačių metų spalio 10 d. privertusi Lietuvą pasirašyti „Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo ir Lietuvos Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį“ Remiantis šia sutartimi į Lietuvą buvo 1939 m. lapkričio 15 d. į Lietuvą buvo įvestos sovietų karinės dalys – 16-asis ypatingasis korpusas kurio sudėtyje be gausios karinės...