14-16metų vaikinų fizinis aktyvumas

 5
Microsoft Word 116 KB
14 puslapiaiLIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA
SPORTO EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS
KŪNO KULTŪROS KATEDRA
KŪNO KULTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA

AGNĖ LIETVAITYTĖ

VAIKINŲ 14- 16 METŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR FIZINIS PAJĖGUMAS

KURSINIS DARBAS

Darbo vadovas: Doc. Dr. V. Volbekienė

Darbą leidžiu ginti:

Rengti baigiamąjį darbą kursinio darbo pagrindu

Kursinių darbų gynimo komisijos įvertinimas:
Kursinių darbų gynimo komisijos pirmininkas:

Kursinių darbų gynimo komisija rengti baigiamąjį darbą
Kursinių darbų gynimo komisijos pirmininkas:

KAUNAS 2006

TURINYS

Santrauka 3
Įvadas4

1. LITERATŪROS APŽVALGA5
1.1. Fizinio pajėgumo struktūra 5
1.2. Fizinį pajėgumą sąlygojantys veiksniai7
1.3. Fizinis pajėgumas- svarbi sudedamoji sveikatos ir fizinio lavinimo dalis.…8
1.4. Fizinio pajėgumo vertinimo reikšmė pedagogams ir vaikams9
1.5. Fizinio pajėgumo sąveika su fiziniu aktyvumu ir sveikata9
1.6. Fizinio aktyvumo formos11
1.7. Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai12

2. TYRIMŲ METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 14
2.1. Tyrimo metodai14
2.2. Tyrimo organizacija 14

3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS15

IŠVADOS21
LITERATŪRA22
PRIEDAI 23

Santrauka

Darbo pavadinimas: „Vaikinų fizinis aktyvumas ir fizinis pajėgumas“.
Tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu. Jame daly¬vavo Marijampolės rajono, Gudelių ir Igliaukos kaimų vi¬durinės mokyklos 14 - 16 metų vaikinai (9kl). Tiriamąją imtį sudarė 40 mokinių. Tyrimas atliktas 2006 m. kovo- balandžio mėn.
Šio darbo tikslas buvo nustatyti vaikinų fizinio aktyvumo sąveiką su pilvo raumenų jėgos ištverme. Buvo keliami tokie tyrimo uždaviniai: išanalizuoti su tema susijusius mokslinės literatūros šaltinius, nustatyti 14-16 metų vaikinų fizinį aktyvumą, nustatyti 14-16 metų vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę, palyginti skirtingo fizinio aktyvumo vaikinų pilvo raumenų jėgos ištvermę.
Tyrimo rezultatai. Palyginus tyrimo duomenis su pačių vaikinų fizinio aktyvumo ir pajėgumo įsivertinimu, pastebėta, kad vaikinai manė esą geresnės fizinės būklės. Nustačius 14- 16 metų vaikinų fizinį aktyvumą paaiškėjo, kad šio amžiaus vaikinai daugiausiai užsiiminėja vidutiniu fiziniu aktyvumu (63,50 %), kuris vidutiniškai trunka 75 min. Dideliu fiziniu aktyvumu užsiiminėja tik 7 % vaikinų. Didelio fizinio...