12-as tarptautinis apskaitos standartas pelno mokesčiai

Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

ĮVADAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.1606/2002
2002 m. liepos 19 d.
dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos,
kadangi:
2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba Lisabonoje pabrėžė poreikį spartinti finansinių paslaugų vidaus rinkos sukūrimą, nustatyti 2005 m. kaip paskutiniuosius metus, kada turi būti įgyvendintas Komisijos Finansinių paslaugų veiksmų planas, ir paskatino imtis žingsnių, kad būtų lengviau palyginti viešai parduodamų įmonių finansines ataskaitas.
Siekiant prisidėti prie geresnio vidaus rinkos funkcionavimo turi būti reikalaujama, kad viešai parduodamos įmonės, rengdamos savo suvestines finansines ataskaitas, taikytų tuos pačius aukštos kokybės apskaitos standartus. Be to, svarbu, kad finansinėse rinkose veikiančių Bendrijos įmonių taikomi finansinės apskaitos standartai būtų priimami tarptautiniu mastu ir būtų išties visuotiniai. Tai reiškia vis didesnį šiuo metu tarptautiniu mastu naudojamų standartų suartinimą, siekiant nustatyti vienus visuotinus apskaitos standartus.
2000 m. birželio 13 d. Komisija paskelbė komunikatą „Dėl ES Finansinės apskaitos strategijos: kaip žengti pirmyn“, kuriame buvo pasiūlyta, kad visos Bendrijos įmonės, kuriomis viešai prekiaujama, rengtų suvestines ataskaitas pagal vieningus apskaitos standartus, t.y. pagal Tarptautinius apskaitos standartus (IAS) ne vėliau kaip nuo 2005 m.
Tarptautinius apskaitos standartus (IAS) rengia Tarptautinių apskaitos standartų komitetas (IASC), kurio tikslas – parengti vieningus visuotinus apskaitos standartus. Pertvarkydama IASC, 2001 m. balandžio 1 d. naujoji Valdyba vienu iš pirmųjų sprendimų pervadino IASC Tarptautine apskaitos standartų valdyba (IASB), o tarptautinės apskaitos standartus – tarptautiniais finansų apskaitos standartais (IFRS). Kai tik įmanoma ir jei šie standartai užtikrina finansinės atskaitomybės Bendrijoje skaidrumą ir palyginamumą, jie turi būti privalomi visoms Bendrijos įmonėms, kuriomis viešai prekiaujama.
Pasaulyje veikia Tarptautinių apskaitos standartų taryba – iš įvairių visuomeninių pasaulinių organizacijų sudaryta privati institucija.
TAS sudaro 41 standartas.
DĖSTYMAS

12 – asis Tarptautinis apskaitos standartas – PELNO MOKESČIAI

1. ĮSIGALIOJIMO DATA

Šis tarptautinis apskaitos standartas įsigalioja 1998 m....