11kl kurso santrauka

Konspektas
 5
Microsoft Word 31 KB
2 puslapiai

Biologijos kurso santrauka. Biologijos kurso santrauka. Biologijos konspektas 11 kl. Biologijos konspektas 11 kl.

Ekologija - tai organizmø tarpusavio santykiai ir santykiai su aplinka. Ekologija susideda ið ðiø etapø:
1. Ekologija susijusi su pramone, su visuomeniniais mokslais, politika.
2. Gamtonauda
3. Gamtosauga,jai priklauso visø gamtiniø draustiniø, rezervatø steigimas ir apsauga, taip pat gamtos apsauga.
4. Þaliøjø judëjimas(Anglija, Vokietija)
Ekologijos tyrimo metodai:
1. Stebëjimas:
• Empyrinis - kada stebima be aparatûros
• Biosferinis - parinkus ekologinëje sistemoje tam tikrà vietà, stebima kaip vyksta pokyèiai
2. Eksperimentai:
• Atsitiktinis
• Eksperimentas tam tikrom detalëm iðsaugoti
3. Ekosistemø lygiuModeliavimas
• Konservuoti - fiksuoti ekosistemø fragmentai
• Maketai
• Ekosistemø etalonai(gamtos iðkarpos stebëjimas)
Ekosistema - tai sausumos pavirðius ir vandens erdvës dalis, kurioje gyvena augalai, gyvûnai, mikroorganizmai kartu su abijotine aplinka, sudarantys vieningà kompleksà(nuolat vyksta medþiagø ir energijos apytaka
Ekosistemà sudaro biocenozë(biologinë aplinka.Organiniai junginiai, turintys daug energijos) ir biotopas(Fzikinë aplinka.Neorganiniai junginiai, turintys maþai energijos).
Fotosintezë jai vykti reikalingas chlorofilas, kuris sugeria saulës ðviersà ir panaudoja kaip energijà.
Jai vykti reikalingas CO2 ,H2O, taip pat fermentai, kurie bûna þaliosiose augalø dalyse.
Ðviesos fazë: sugeriama ðviesa, skaidomas vanduo, iðsiskiria laisvas deguonis, sintetinama ATP, redukuojama NADP: Chlorofilas1 suþadinamas ðviesos kvanto, elektronas perneðamas ant NADP, Chlorofilas gauna trûkstamà elektronà ið vandens, vandens skaidyme, kur susidaro laisvas deguonis, dalyvauja chlorofilas2, sugeria saulës ðviesà, nausoja vandens saidymui ir elektronui, perneðti nuo vandens ant chlorofilo1. Gamina ATP ir vandenilis prisijungia prie NADP ir susidaro NADPH.
Tamsos fazë: krakmolo gamyba(tamsa - ðviesa), jos metu...